FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

European Agricultural Fund For Rural Development / Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD)

Opis

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD) jest mechanizmem finansowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) Unii Europejskiej. Rozporządzenie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich ma na celu ustanowienie jasno określonych wspólnych priorytetów w zakresie rozwoju wsi na poziomie Unii.

Czas obowiązywania: 2014-2020

Wielkość dostępnych środków: 84,936 mld EUR

Typ: Granty

Kto może aplikować?

Władze lokalne i regionalne, agencje, stowarzyszenia.

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Poziom finansowania

Minimalna stawka wkładu finansowego EAFRD wynosi 20%.

Cele

Celami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD) są: przyczynienie się do poprawy konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz działania na rzecz klimatu, a także harmonijny rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Informacje szczegółowe

Jednym z priorytetów EAFRD na lata 2014-2020 jest promocja efektywnego gospodarowania zasobami oraz wsparcie działań mających na celu zwrócenie się w stronę gospodarki niskowęglowej i niskoemisyjnej w sektorach rolniczym, spożywczym i leśnictwie.

W ramach tego priorytetu EAFRD pokrywa finansowo podstawowe usługi i odnowę obszarów wiejskich w zakresie:

  • Inwestycji w tworzenie, wzmacnianie i rozwój wszelkich form małej infrastruktury, w tym także inwestycji w energię odnawialną;
  • Badań oraz inwestycji związanych z utrzymaniem, odnową i podniesieniem jakości dziedzictwa kulturalnego i naturalnego wsi i krajobrazów wiejskich, m.in. w aspektach socjoekonomicznych;
  • Inwestycji skierowanych na przeniesienie działalności oraz zmianę funkcji budynków i innych udogodnień położonych w bezpośrednim sąsiedztwie osad wiejskich, mające na celu poprawę jakości życia lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w tychże osadach.

Biorąc pod uwagę programy rozwoju obszarów wiejskich, związane z inwestycjami w odnawialne źródła energii, zostaną wprowadzone czytelne kryteria, gwarantujące spójność ze wsparciem udzielanym przez inne instrumenty unijne.

EAFRD finansuje również inwestycje w zasoby fizyczne stanowiące część infrastruktury związanej z rozwojem i adaptacją rolnictwa, w tym także dostęp do ziemi rolniczej i terenów leśnych, konsolidację i poprawę jakości gruntów rolnych, zaopatrzenie w energię oraz zarządzanie gospodarką wodną.

Narodowe punkty kontaktowe

Austria: Oerok

Belgia: VlaamsEuropees VerbindingsAgentschap, Enterprise Europe Wallonie

Bułgaria: EU Structural Funds: Single Information Web Portal

Chorwacja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije

Cypr: Διαρθρωτικά Ταμεία

Czechy: Ministerstvo Pro Mistni Rozvoj CR

Dania: Regional Udvikling

Estonia: Euroopa Liidu Struktuuritoetus / Ministry of Finance of the Republic of Estonia

Finlandia: Rakennerahstot

Francja: Europe en France, the portal of European Funds in France

Grecja: ESPA

Holandia: Ministerie van Economische Zaken

Irlandia: EU Structural Funds Division, Department of Finance

Litwa: Kuriame Lietuvos Ateiti

Luksemburg: Europaforum

Łotwa: ES – Fondi

Malta: Malta Regional Development and Dialogue Foundation

Niemcy: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung

Polska: Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Portugalia: Quadro de Referencia Estrategico Nacional

Rumunia: Fonduri Structurale

Słowacja: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Słowenia: Evropski slad za regionalni razvoj / Ministarstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Szwecja: Tillväxtverket

Węgry: Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg

Wielka Brytania: Department For Business Innovation and Skills

Włochy: Fondi Strutturali

Przetargi

Otwarte

Linki

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013_en