FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

European Energy Efficiency Fund / Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej (EEEF)

Opis

Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej (EEEF) to organizacja działająca na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, poświęconego minimalizowaniu zmian klimatu poprzez zarządzanie efektywnością energetyczną i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Aby dotrzeć do swoich końcowych beneficjentów, EEEF oferuje dwa rodzaje inwestycji: inwestycje bezpośrednie oraz inwestycje w instytucje finansowe.

Wielkość dostępnych środków: 146 mln EUR

Typ: Partnerstwo publiczno-prywatne

Kto może aplikować?

Władze lokalne i regionalne, korporacje, firmy z sektora MŚP, stowarzyszenia.

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Cele

Zadaniem Europejskiego Funduszu na rzecz Efektywności Energetycznej (EEEF) jest wspieranie Unii Europejskiej w zakresie promowania rynku zrównoważonej energii i ochrony klimatu, poprzez przyczynianie się do łagodzenia zmian klimatu, finansowanie projektów uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia oraz przyciąganie kapitału prywatnego i państwowego, który ma finansować projekty klimatyczne.

Informacje szczegółowe

Aby dotrzeć do swoich beneficjentów końcowych, EEEF może stosować dwa rodzaje finansowania: inwestycje bezpośrednie oraz inwestycje w instytucje finansowe.

Inwestycje bezpośrednie obejmują projekty zgłaszanie przez kierowników projektów (project developerów), przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO), firmy dostarczające usługi z zakresu energii odnawialnej i efektywności energetycznej na małą skalę w krajach docelowych.

Inwestycje w instytucje finansowe obejmują lokalne banki komercyjne, firmy pożyczkowe oraz inne wybrane instytucje finansowe, które albo same finansują, albo uczestniczą w finansowaniu projektów beneficjentów końcowych, spełniających kryteria kwalifikowalności EEEF.

Kategorie inwestycji dla obszarów wiejskich

Inwestycje w oszczędzanie energii oraz efektywność energetyczną:

  • Budynki publiczne i prywatne, wdrażające rozwiązania z zakresu odnawialnej energii i/lub efektywności energetycznej, w tym także te oparte na wykorzystaniu Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych (ICT);
  • Wysoce wydajne skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP) – w tym mikro-kogeneracja – a także miejskie sieci ogrzewania/chłodzenia, w szczególności czerpiące energię ze źródeł odnawialnych;
  • Infrastruktura lokalna – w tym wydajne oświetlenie zewnętrzne dla infrastruktury publicznej, takie jak lampy uliczne i sygnalizacja świetlna; rozwiązania z zakresu magazynowania energii, inteligentne systemy pomiarowe oraz inteligentne sieci, korzystające w pełni z ICT;
  • Technologie z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii z potencjałem innowacyjnym i ekonomicznym oraz z wykorzystaniem najlepszych dostępnych procedur.

Inwestycje w odnawialne źródła energii:

  • Dystrybucja energii z lokalnych źródeł odnawialnych do średnio- i niskonapięciowych (110 kV lub mniej) sieci dystrybucyjnych;
  • Inteligentne sieci umożliwiające szersze zastosowanie odnawialnych źródeł energii;
  • Magazynowanie energii, umożliwiające przechowywanie części energii wyprodukowanej ze źródeł nieciągłych w godzinach mniejszej aktywności, a następnie zwrot tej energii do sieci w godzinach szczytowego zapotrzebowania;
  • Zdecentralizowane źródła energii, mogące także wtłaczać produkowany lokalnie biogaz do sieci gazu ziemnego.

Mikro-kogeneracja z odnawialnych źródeł energii, oznaczająca energię rozproszoną ze źródeł odnawialnych, zazwyczaj o mocy poniżej 50 kW, która jest wykorzystywana w technologii produkcji ciepła i/lub energii elektrycznej na potrzeby domów jednorodzinnych lub budynków wielorodzinnych oraz lekkiego sektora handlowego. Technologie te obejmują (choć nie są do nich ograniczone): systemy fotowoltaiczne, mini-elektrownie wiatrowe i wodne, pompy ciepła (gruntowe, wodne i powietrzne), ogrzewanie słoneczne, ogrzewanie na stałą biomasę lub biogaz oraz systemy mikro-CHP wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Dane kontaktowe

Kontrola kwalifikowalności EEEF

Podmioty inwestujące: investments@eeef.eu

Pomoc techniczna: technical_assistance@eeef.eu

Linki

Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej http://www.eeef.eu