FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej (ELENA)

Opis

ELENA jest europejskim instrumentem pomocy technicznej. Oferuje granty dla regionów i władz lokalnych, w celu przyspieszenia prowadzonych przez nie programów inwestycyjnych w dziedzinie energii i zmian klimatycznych.

Czas obowiązywania: do wyczerpania środków

Wielkość dostępnych środków: 30 mld EUR

Typ: Granty

Kto może aplikować?

Władze lokalne i regionalne, agencje, stowarzyszenia.

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Poziom finansowania

Do 90% kosztów kwalifikowanych.

Cele

  • ELENA jest częścią zakrojonych na szerszą skalę działań Europejskiego Banku Inwestycyjnego, mających na celu realizację zadań Unii Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej.
  • Celem ELENA jest pomoc władzom lokalnym i regionalnym w przygotowaniu projektów z zakresu efektywności energetycznej lub energii odnawialnej.

Informacje szczegółowe

Państwa członkowskie UE mogą przedstawiać programy inwestycyjne, mające na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach lub na ulicach (oświetlenie), wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w budynkach, renowację lub budowę miejskich sieci ciepłowniczych w oparciu o kogenerację (skojarzoną produkcję ciepła i energii) lub odnawialne źródła energii. Fundusze przyznawane przez ELENA mogą zostać wykorzystane na przygotowanie projektów inwestycyjnych, planów biznesowych oraz dodatkowych audytów energetycznych, przygotowanie procedur przetargowych i kontraktów, oraz pokrycie kosztów jednostek realizujących projekt.

Fundusze są aktualnie dostępne. Kiedy ulegną wyczerpaniu, na stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego zostanie zamieszczona stosowna informacja. Organy publiczne zainteresowane złożeniem wniosku powinny kontaktować się bezpośrednio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Wniosek musi zawierać program inwestycyjny oraz wskazywać potrzebę wsparcia technicznego w zakresie kompetencji ELENA. Kontaktując się z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym po raz pierwszy, wnioskujący powinni przedstawić krótki opis planowanej inwestycji, jej szacunkowy koszt oraz harmonogram realizacji programu, a także zakres i główne potrzeby, w spełnieniu których oczekują wsparcia. Pomoc jest przyznawana na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, w ramach przewidzianego budżetu.

Dane kontaktowe

Organy publiczne zainteresowane złożeniem wniosku powinny kontaktować się bezpośrednio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, za pośrednictwem telefonu, faksu, poczty elektronicznej (e-mail) lub tradycyjnej (preferowaną formą kontaktu jest e-mail, wysłany na adres: elena@eib.org).

Informacji udziela:

Dział Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej (Corporate Responsibility and Communication Department)

T: +352 43 79 – 22000

T: +352 43 79 – 62000

E: info@eib.org