FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Witamy w naszym kompendium wiedzy z zakresu finansowania projektów energii odnawialnej na obszarach wiejskich. Narzędzie to pomoże ci zapoznać się z różnymi funduszami europejskimi, które są dostępne dla wspierania czystszych i bardziej wydajnych energetycznie technologii w latach 2014-2020. Dzięki niemu poznasz także i zrozumiesz, które fundusze są najbardziej odpowiednie dla twojego projektu i gdzie szukać dalszych informacji, dotyczących procesu aplikacyjnego.

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie pochodzą z powszechnie dostępnych źródeł i będą aktualizowane na bieżąco, z uwzględnieniem wszystkich zmian w projektach funduszy. Jednakże, z uwagi na fakt, że każdy z projektów jest inny, a mechanizmy finansowania zawierają wiele różnych specyficznych wymagań, rekomendujemy skontaktowanie się z odpowiednimi organizacjami, w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat składania wniosków i korzystania z funduszy unijnych. Naszym głównym celem było uświadomienie beneficjentom na wsi potencjału funduszy unijnych oraz znaczenia polityki UE w promowaniu lokalnych projektów energetycznych.

LIFE+ Programme / Program LIFE+

Instrument finansowy Unii Europejskiej, adresowany do twórców projektów środowiskowych i ochrony natury w UE.

Czas trwania: 2014-2020 | Dostępne środki: 3,46 mld EUR

Connecting Europe Facility / Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

Program inwestowania w infrastrukturę, energię i telekomunikację w Unii Europejskiej.

Czas trwania: 2014-2020 | Dostępne środki: 5,85 mld EUR (infrastruktura energetyczna)

INTERREG (2014 -2020) C

INTERREG EUROPE jest programem Unii Europejskiej, w ramach którego wspólnota pomaga regionom w całej Europie pracować wspólnie, dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

Czas trwania: 2014-2020 | Dostępne środki: 359 mln EUR

Intelligent Energy Europe III / Inteligentna Energia – Europa III

Program Inteligentna Energia – Europa III jest następcą programu Inteligentna Energia – Europa II, mającego za zadanie pomagać organizacjom, którym zależy na bardziej zrównoważonej energii. Inicjatywa wspiera efektywność energii, a także polityki i działania skoncentrowane na odnawialnych źródłach energii, mając na względzie realizację celów energetycznych i klimatycznych Unii Europejskiej do...

Czas trwania: 2014-2020

Horizon 2020

Horizon 2020 to instrument finansowy, wdrażający „Unię Innowacji” – flagową inicjatywę w ramach programu Europa 2020, którego celem jest zapewnienie konkurencyjności Europy na świecie. Jednym z wyznań, które stoją przed pomysłodawcami Horizon 2020 jest bezpieczna, czysta i wydajna energia.

Czas trwania: 2014-2020 | Dostępne środki: 70,2 mld EUR

European Energy Efficiency Fund / Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej (EEEF)

Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej (EEEF) to organizacja działająca na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, poświęconego minimalizowaniu zmian klimatu poprzez zarządzanie efektywnością energetyczną i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Aby dotrzeć do swoich końcowych beneficjentów, EEEF oferuje dwa rodzaje...

| Dostępne środki: 146 mln EUR

European Regional Development Fund / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)

Celem ERDF jest wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej w ramach Unii Europejskiej, poprzez wyrównywanie różnic między poszczególnymi regionami UE.

Czas trwania: Na bieżąco

European Investment Bank / Europejski Bank Inwestycyjny (EIB): Kredyty pośrednie

Europejski Bank Inwestycyjny udziela kredytów pośrednich lokalnym bankom, z zastrzeżeniem, że pieniądze te trafią do małych i średnim firm. Kredyty mogą zostać przyznane wyłącznie na określone cele. Jednym z nich jest poprawa zrównoważonego rozwoju środowiska firm z sektora MŚP, poprzez wspieranie m.in. konkurencyjnych i bezpiecznych źródeł energii.

Czas trwania: Na bieżąco | Dostępne środki: Zgodnie z zapotrzebowaniem

Fundusz Spójności

Ramię finansowe Polityki Strukturalnej UE, mające na celu zmniejszenie nierówności ekonomicznych i społecznych w gronie państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czas trwania: 2014-2020 | Dostępne środki: Budżet EU28: 68,7 mld EUR

Sustainable Energy Financing Facilities / Program Finansowania Rozwoju Zrównoważonej Energii (SEFF)

Specjalny program kredytowy, wspierający mniejsze firmy w realizowaniu ich wysiłków na rzecz zrównoważonej energii.

Czas trwania: Na bieżąco | Dostępne środki: 150 mln EUR

European Agricultural Fund For Rural Development / Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD) jest mechanizmem finansowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) Unii Europejskiej. Rozporządzenie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich ma na celu ustanowienie jasno określonych wspólnych priorytetów w zakresie rozwoju wsi na poziomie Unii.

Czas trwania: 2014-2020 | Dostępne środki: 84,936 mld EUR

Council of Europe Development Bank / Bank Rozwoju Rady Europy (CEB)

Wielostronny bank rozwoju, skupiający się na kwestiach społecznych we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy. Zakres jego działalności obejmuje różne sektory, przyczyniające się w bezpośredni sposób do wzmocnienia spójności społecznej w Europie.

Czas trwania: Na bieżąco | Dostępne środki: Zgodnie z zapotrzebowaniem

European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej (ELENA)

ELENA jest europejskim instrumentem pomocy technicznej. Oferuje granty dla regionów i władz lokalnych, w celu przyspieszenia prowadzonych przez nie programów inwestycyjnych w dziedzinie energii i zmian klimatycznych.

Czas trwania: do wyczerpania środków | Dostępne środki: 30 mld EUR