FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Intelligent Energy Europe III / Inteligentna Energia – Europa III

Opis

Program Inteligentna Energia – Europa III jest następcą programu Inteligentna Energia – Europa II, mającego za zadanie pomagać organizacjom, którym zależy na bardziej zrównoważonej energii. Inicjatywa wspiera efektywność energii, a także polityki i działania skoncentrowane na odnawialnych źródłach energii, mając na względzie realizację celów energetycznych i klimatycznych Unii Europejskiej do roku 2020.

Czas obowiązywania: 2014-2020

Kto może aplikować?

Władze lokalne i regionalne, centra badawcze, korporacje, firmy z sektora MŚP, stowarzyszenia.

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Cele

Wkład w usunięcie barier rynkowych, które utrudniają efektywne wykorzystanie energii oraz zwiększone użycie odnawialnych źródeł energii.

Informacje szczegółowe

Program Inteligentna Europa skupia się na:

  • Wsparciu technicznym dla konkretnych działań promujących efektywny rozwój i wdrożenie polityki i ustawodawstwa UE w zakresie efektywności energii i odnawialnych źródeł energii.
  • Budowanie potencjału (umiejętności i wiedzy) w zakresie akceptacji społecznej, transferu wiedzy i poprawy umiejętności.
  • Zapewnienie finansowania w celu zorganizowania i przeprowadzenia inwestycji, tak aby projekty z zakresu efektywności energii i odnawialnych źródeł energii kwalifikowały się do finansowania przez banki. Ma to być możliwe dzięki pomocy w rozwoju projektów, budowaniu potencjału biznesowego i inwestycyjnego oraz dialogowi z promotorami projektów, decydentami, inwestorami i finansistami. Na specjalną uwagę mogą liczyć detaliczne instytucje finansowe oraz metody finansowania oparte na mechanizmach rynkowych.

Dane kontaktowe

Generalne zapytania odnośnie IEE:

Więcej informacji można uzyskać, wysyłając e-mail pod adres: EACI-IEE-ENQUIRIES@ec.europa.eu lub kontaktując się z jednym z ekspertów IEE: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/specialists/index_en.htm

Komisja Europejska

Agencja EACI

1049 Bruksela

Informacje dotyczące składania potencjalnych wniosków:

Kontakty na szczeblu krajowym mogą pomóc aplikującym w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. Dotyczy to również porad w sprawach technicznych i administracyjnych, związanych z przetargami; poszukiwania partnerów, priorytetów krajowych oraz spełniania warunków finansowania na poziomie krajowym (tam gdzie istnieje taka możliwość). Lista wszystkich krajowych kontaktów znajduje się tutaj.

Linki

Inteligentna Energia – Europa III http://ec.europa.eu/energy/intelligent/