FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

INTERREG (2014 -2020) C

Opis

INTERREG EUROPE jest programem Unii Europejskiej, w ramach którego wspólnota pomaga regionom w całej Europie pracować wspólnie, dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

Czas obowiązywania: 2014-2020

Wielkość dostępnych środków: 359 mln EUR

Kto może aplikować?

Władze lokalne i regionalne, agencje, centra badawcze.

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Poziom finansowania

Stawka współfinansowania – 75% lub 85%, w zależności od kraju.

Cele

Cele tematyczne INTERREG (2014-2020) C na lata 2014-2020:

 1. Wzmocnienie badań naukowych, rozwoju technologicznego oraz innowacji;
 2. Zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT);
 3. Zwiększenie konkurencyjności firm z sektora MŚP;
 4. Wsparcie przechodzenia do gospodarki niskowęglowej we wszystkich sektorach;
 5. Promowanie dostosowywania się do zmian klimatu, zapobieganie i zarządzanie ryzykiem;
 6. Ochrona środowiska naturalnego i promowanie efektywności zasobów;
 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie problemów z przepustowością, występujących w głównych infrastrukturach sieciowych;
 8. Infrastruktury sieciowe;
 9. Promowanie zatrudnienia i wspierania mobilności pracowników;
 10. Promowanie dostępu do zatrudnienia, walka z wykluczeniem i biedą;
 11. Inwestowanie w edukację, umiejętności i kształcenie ustawiczne poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej;
 12. Rozszerzanie zdolności instytucjonalnych oraz efektywności administracji publicznej i usług publicznych, związanych z wdrożeniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacje szczegółowe

Nadrzędnym celem program INTERREG EUROPE jest pomoc we wdrażaniu polityki i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów w ramach celu „Inwestycje na rzecz Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia”, a w stosownych przypadkach – programów w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”, poprzez promowanie wymiany doświadczeń i doskonalenie polityki na poziomie regionalnym.

Dane kontaktowe

Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IVC

 

Les Arcuriales – Entrée D, 5e étage

45 rue de Tournai

59000 Lille, Francja

Tel: +33 328 144 100

http://www.interreg4c.eu/contact-form/

Linki

INTERREG IVC http://www.interreg4c.eu