FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

LIFE+ Programme / Program LIFE+

Opis

Instrument finansowy Unii Europejskiej, adresowany do twórców projektów środowiskowych i ochrony natury w UE.

Czas obowiązywania: 2014-2020

Wielkość dostępnych środków: 3,46 mld EUR

Typ: Granty, zamówienia publiczne, wsparcie instrumentów finansowych

Kto może aplikować?

Władze lokalne i regionalne, centra badawcze, firmy z sektora MŚP, stowarzyszenia

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Poziom finansowania

Kwota ogólnego dofinansowania może sięgnąć 70% kwalifikowalnego kosztu, za wyjątkiem określonych projektów zintegrowanych, w których górna granica finansowania wynosi 80% kosztów.

Cele

Celem programu LIFE+ jest udział w transformacji gospodarczej, dążącej do ekonomii opartej na efektywności zasobów, niskiej emisji węgla i odpornej na zmiany klimatu, a także poprawa stanu środowiska naturalnego w UE i ochrona jej bioróżnorodności. Twórcy programu mieli również na względzie poprawę istniejących i wdrożenie nowych przepisów prawa w zakresie środowiska naturalnego i klimatu. Generalnie rzecz biorąc, działania te można scharakteryzować jako wspieranie każdej polityki, która wiąże się ze wspieraniem środowiska naturalnego i pozytywnych zmian klimatycznych.

Informacje szczegółowe

Program LIFE+ składa się z dwóch podprogramów: jeden z nich koncentruje się na środowisku naturalnym i przyrodzie, drugi zaś skupia się na poprawie warunków klimatycznych. Projekty w ramach programu mogą jednak służyć różnym celom. W swojej najnowszej wersji program LIFE działa w sposób „miękki” i odgórny – Komisja Europejska nakreśla nowy program roboczy co dwa lata, po konsultacji z krajami członkowskimi.

Dane kontaktowe

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Naturalnego

Dyrekcja E – Wyzwania Globalne i Regionalne, LIFE

Wydział E3 – LIFE-Natura

Wydział E4 – LIFE-Środowisko

http://ec.europa.eu/environment/life/

 

Kontakty w poszczególnych krajach członkowskich UE:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/lifeplusenv.htm