FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Prezydent podpisał ustawę mającą poprawić jakość badań zanieczyszczenia powietrza

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Nowe przepisy mają pozwolić na zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego, co ma pozwolić na zdobycie rzetelnej informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na obszarze Polski.

Założono także uczestniczenie, przynajmniej raz na trzy lata, w programach zapewnienia jakości organizowanych przez Komisję Europejską. 

- Rozszerzenie i doprecyzowanie zakresu zadań krajowego laboratorium referencyjnego i wzorcującego pozwoli na zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, oraz na przekazanie rzetelnej informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na obszarze Polski. W konsekwencji umożliwi to ustalenie i realizację skutecznych działań naprawczych w ramach programów ochrony powietrza, mających na celu poprawę stanu jakości powietrza i ochronę zdrowia ludzkiego - podała kancelaria prezydenta.  

Ustawa zmienia również przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, regulując kwestie systemowego oraz naukowego wsparcia działań Inspekcji Ochrony Środowiska, prowadzonych na rzecz wykonywania ocen jakości powietrza oraz systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza wynikami modelowania matematycznego. 

Wprowadzone rozwiązania zapewnią organom Inspekcji Ochrony Środowiska, wykonującym oceny jakości powietrza (wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska i Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska), systematyczne dostarczanie niezbędnych oraz jednolitych i dobrej jakości danych, uzyskanych w oparciu o przyjętą i zastosowaną jednolitą dla całego kraju metodykę analiz numerycznych. 

Metodyka ta obejmie ponadto przygotowanie i ujednolicenie stosowanych danych meteorologicznych oraz dotyczących emisji do powietrza. 

Wykonanie tych prac powierzone zostanie Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1, wprowadzającego zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Celem ustawy jest przede wszystkim przeniesienie do polskiego prawa niektórych postanowień dyrektywy Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza. 

Powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych w Polsce.  Jak zapewnia wiceminister środowiska Paweł Sałek na ochronę powietrza miesięcznie wydawanych jest nawet 100 mln zł. 

Przez ostatnie dwa lata Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami na walkę ze smogiem zakontraktował ponad 2 mld zł.

Źródło: WNP.PL (DARIUSZ CIEPIELA)