FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Niniejsze rozporządzenie dotyczy każdej firmy i instytucji na terytorium Unii Europejskiej gromadzącej i przetwarzającej dane osobowe. Z tego samego powodu chcielibyśmy poinformować, że:

1. Administratorem danych jest GASPOL SA. Adres: GASPOL SA, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, kontakt@gaspol.pl, tel. +48 22 530 00 00.

2. Celem zbierania danych jest:

  • spełnienie prawnych zobowiązań, transakcji i umów handlowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • wysyłanie newslettera (podstawą jest zgoda osoby)

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych profilowych, przeniesienia, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane jakie przetwarzamy:

  • imię i nazwisko lub nazwa firmy (jeśli podano)
  • adres domowy lub biurowy lub inne adresy miejsca pracy (jeśli zostały dostarczone)
  • ogólny adres e-mail (jeśli podano)
  • dane osoby kontaktowej (jeśli została podana)
  • adres IP
  • dane marketingowe (zgody na wysyłanie informacji handlowych)

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

6. W celu wskazanym w pkt II, Administrator Danych Osobowych, korzysta tylko z usług podmiotów przetwarzających z którymi podpisał stosowne umowy powierzenia bądź z podmiotami, które zapewniają wystarczającą gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Są nimi: firmy kurierskie, firmy hostingowe, instytucje bankowe (systemy płatności), firmy obsługi informatycznej, księgowej, prawnej. Mogą to myć również organizacje państwa trzeciego bądź organizacje międzynarodowe, takie jak Google, Twitter, Instagram, Facebook, Amazon Web Services, FullContact itp. Administrator nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać profilowaniu. Z dbałości o Pani/Pana dane osobowe, profilowanie ma na celu tylko dopasowanie jak najlepszej oferty w sposób nie zautomatyzowany. Analizujemy także zanonimizowane informacje użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Nasze strony internetowe korzystają także z plików cookie, aby np analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostęp do plików w Twojej przeglądarce.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zgodę można cofnąć pisząc na adres: kontakt@gaspol.pl lub kontaktując się z nami telefonicznie 22 530 00 00.

9. Dane osobowe pozyskane w ramach umów handlowych, transakcji i prawnych zobowiązań będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione - zgodnie z art 74.1 ustawy o rachunkowości oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

 

Polityka prywatności GASPOL SA

GASPOL SA szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Z Polityki prywatności dowiecie się Państwo, jakie informacje zbieramy, co z nimi robimy i kiedy ujawniamy je innym podmiotom. Zapewniamy Państwa, że Wasze dane osobowe są chronione a Polityka prywatności jest ciągle ulepszana i uaktualniana. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest GASPOL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021200, NIP 779-00-20-583, kapitał zakładowy 116.407.140,30 zł. (wpłacony w całości), zwana dalej: „GASPOL”.

PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej Rozporządzenie lub RODO.

DANE KONTAKTOWE

W sprawach związanych z administrowaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@gaspol.pl. Na wskazany adres możecie Państwo składać zapytania, jak również realizować prawa, które przyznaje Wam RODO, takie jak np. prawo do usunięcia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo do sprzeciwu i inne opisane w niniejszej Polityce prywatności.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRESY ICH PRZECHOWYWANIA

1. Zawarcie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy na produkt i/lub usługę z oferty GASPOLU (m.in. sprzedaż gazu, sprzedaż energii elektrycznej, dostawa gazu, sprzedaż produktów oferowanych w sklepie internetowym, obsługa portalu klienta), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (umowa) – takie dane przechowujemy przez okres trwania umowy, a następnie mogą być one dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy (skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości realizacji działań określonych w umowie lub brak możliwości zawarcia samej umowy).

2. Świadczenie usług marketingowych (przesyłanie informacji handlowych e-mailem, listownie i telefonicznie/SMS) w trakcie obowiązywania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych) – takie dane przechowujemy przez okres trwania umowy, a następnie mogą być dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje).

3. Świadczenie usług marketingowych (przesyłanie informacji handlowych e-mailem, listownie i telefonicznie/SMS) bez zawierania umowy i/lub po rozwiązaniu umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, możliwa do wycofania w każdym czasie) – takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody, a następnie mogą być dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje).

Państwa dane mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością GASPOLU) w następujących celach pobocznych:

1. prowadzenie audytów wewnętrznych w GASPOLU,

2. badania statystyczne, badania historyczne lub naukowe,

3. doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz GASPOLU.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODANIA DANYCH

Podanie danych, które GASPOL przetwarza na podstawie Państwa zgody, jest dobrowolne i jest możliwe do odwołania w każdym czasie. Podanie danych, które GASPOL przetwarza na podstawie zawartej z Państwem umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do jej realizacji. Skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości zrealizowania działań określonych w umowie lub nawet brak możliwości zawarcia samej umowy.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

GASPOL przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie:

1. dane identyfikujące osobę, w szczególności: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości,

2. dane adresowe i teleadresowe, w szczególności adres e-mail i numer telefonu,

3. dane dotyczące zobowiązań wobec GASPOLU po zawarciu umowy, a w szczególności: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące podstawy do rozliczeń (np. stan gazomierza, licznika energii elektrycznej).

4. zakres zbieranych danych jest każdorazowo ustalany i podawany do Państwa informacji w formularzu, na podstawie którego są one gromadzone (umowa, formularz elektroniczny, klauzula zgody).

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem. Państwa dane mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa podmiotom uprawnionym na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych takim jak:

1. kancelarie prawne lub windykacyjne w wyniku toczącego się postępowania sądowego lub windykacyjnego,

2. firmy zewnętrzne obsługujące GASPOL w zakresie utrzymania usług (np. obsługa prawna, finansowa, firmy doradcze, obsługa IT, usługi transportowe, serwis urządzeń).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym) a także prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).

2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora).

3. Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, (w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody). Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnice handlowe lub własność intelektualną i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBACH WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Wszyscy użytkownicy korzystający z serwisów GASPOL SA pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje, które serwis otrzymuje o odwiedzających stronę, wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Tego typu informacje są całkowicie bezpieczne dla użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość.

PLIKI COOKIES

Co to są cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, które są pobierane automatycznie po wejściu na serwisy firmy GASPOL. Pliki cookies to w większości pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.

Rodzaje plików cookies

W ramach witryn GASPOLU stosujemy dwa typy plików cookies, w zależności od czasu ich przechowywania:

1. Session cookies – pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej. W momencie zamknięcia przeglądarki cookies są kasowane.

2. Persistent cookies (pliki trwałe) – są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach plików cookies.

Wykorzystanie plików cookies

GASPOL przetwarza dane osobowe zgodnie z udzieloną przez użytkownika zgodą oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane użytkowników są wykorzystywane w celach: prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług, informowania o treściach i usługach GASPOLU, a także prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na tego typu działania.

GASPOL nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem sytuacji, w której dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów do tego uprawnionych. GASPOL może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby wejść na stronę internetową, jednak dane te nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

System informatyczny, z którego korzysta GASPOL, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik łącząc się z witryną.

Witryny GASPOLU wykorzystują technologię cookies w celu umożliwienia rozpoznania użytkownika i dostosowania witryny do jego potrzeb.

W przypadku urządzeń mobilnych, podobnie jak w urządzeniach stacjonarnych, zastosowany został mechanizm zapisywania plików cookies, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym użytkownikiem.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z witryny GASPOLU nie możemy zagwarantować jej poprawnego działania.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania plikami cookies spowoduje, że będą one automatycznie umieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkowników, za pomocą tych plików nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

Zaznaczenie funkcji „Wyloguj się”

Jeśli w strefie logowania w serwisach GASPOLU użytkownik nie zaznaczy opcji „Wyloguj się”, spowoduje to przesłanie na jego urządzenie pliku cookie, którego zadaniem jest zapamiętanie użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji użytkownik nie musi po raz kolejny logować się do tego urządzenia po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, że użytkownik zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana.

Jeżeli użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inni użytkownicy, zaleca się każdorazowe wylogowanie z usługi.

Usuwanie aplikacji z urządzeń mobilnych

Użytkownik aplikacji mobilnej GASPOLU może w każdym momencie zrezygnować z jej używania i dokonać deinstalacji. Instalacja i deinstalacja aplikacji, której właścicielem jest GASPOL, jest dokonywana w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu końcowym. W celu deinstalacji aplikacji z urządzenia końcowego użytkownik powinien postępować zgodnie z zaleceniami producenta systemu operacyjnego, na którym działa jego urządzenie mobilne.

Odsyłacze do innych stron

Dokument odnosi się jedynie do serwisów, których administratorem jest GASPOL.

Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane

Informacje przekazywane przez użytkowników serwisów GASPOLU są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. GASPOL zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Jednocześnie prosi o nieudostępnianie przez użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „Wyloguj się” po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez serwisy GASPOLU.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).